Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy cho biết sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và thực vật ưa bóng.

Câu 1:

Hãy cho biết sự khác nhau giữa thực vật ưa sáng và thực vật ưa bóng.

Lời giải: