Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy cho biết khái niệm về sự biến động số lượng cá thể của quần thể.

Câu 1:

Hãy cho biết khái niệm về sự biến động số lượng cá thể của quần thể.

Lời giải:

-Biến động số lượng cá thể của quần thể là sự tăng, giảm số lượng cá thể của quần thể.