Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy cho biết khái niệm về diễn thế sinh thái.

Câu 1:

Hãy cho biết khái niệm về diễn thế sinh thái.

Lời giải:

Diễn thế sinh thái là quá trình phát triển thay thế tuần tự của các quần xã sinh vật, từ dạng khởi đầu qua các giai đoạn trung gian để đến quần xã cuối cùng tương đối ổn định. Diễn thế thường là một quá trình định hướng, có thể dự báo được.