Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy cho biết khái niệm về chuỗi thức ăn và bậc dinh dưỡng. Cho ví dụ.

Câu 1:

Hãy cho biết khái niệm về chuỗi thức ăn và bậc dinh dưỡng. Cho ví dụ.

Lời giải:

- Chuỗi thức ăn thể hiện mối quan hệ dinh dưỡng của các loài trong quần xã, trong đó loài này sử dụng một loài khác hay sản phẩm của nó làm thức ăn, về phía mình, nó lại làm thức ăn cho các loài kế tiếp.

Ví dụ:

Tảo → Giáp xác → Cá trích → Cá thu → Cá mập.

Cỏ → Châu chấu → Chim sâu → Rắn → Đại bàng.

- Bậc dinh dưỡng: những đơn vị cấu trúc nên chuỗi thức ăn là các bậc dinh dưỡng.

Trong chuỗi thức ăn: Cỏ → Châu chấu → Chim sâu → Rắn → Đại bàng. Có 5 thành phần, mỗi thành phần là một bậc dinh dưỡng. Trong quần xã, mỗi bậc dinh dưỡng gồm nhiều loài cùng đứng trong một mức năng lượng hay cùng sử dụng một dạng thức ăn.