Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy chỉ ra ở những trường hợp nào tỉ lệ đực/cái của quần thể nhỏ hơn 1.

Câu 1:

Hãy chỉ ra ở những trường hợp nào tỉ lệ đực/cái của quần thể nhỏ hơn 1.

Lời giải:

-Những loài trinh sản (sinh sản đơn tính), tỉ lệ con đực rất thấp, có khi không có con đực.

-Quần thể đa thê: Hải cẩu, gà, hươu, nai… tỉ lệ con cái thường gấp 2, 3, 4… 10 lần con đực.

-Phụ thuộc vào môi trường: VD: Trứng vịt ấp ở nhiệt độ lớn hơn 34°C có tỉ lệ con cái nhiều hơn con đực.