Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Gen là gì? Gen có cấu trúc như thế nào? Có bao nhiêu loại gen? Cho ví dụ một số loại gen đó.

Câu 1:

Gen là gì? Gen có cấu trúc như thế nào? Có bao nhiêu loại gen? Cho ví dụ một số loại gen đó.

Lời giải:

-Gen là một đoạn của phân tử ADN mang thông tin mã hóa cho một sản phẩm nhất định.

-Cấu trúc của gen gồm 3 vùng:

   + Vùng điều hòa: nằm ở đầu 3’ của mạch mã gốc của gen, mang tín hiệu khởi động và kiểm soát quá trình phiên mã.

   + Vùng mã hóa: mang thông tin mã hóa các axit amin.

   + Vùng kết thúc: nằm ở đầu 5’ của mạch mã gốc gen, mang tín hiệu kết thúc.

-Gen có nhiều loại: gen cấu trúc, gen điều hòa, gen nhảy…

-VD: Gen điều khiển tổng hợp insulin, hêmôglôbin…