Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Đột biến lệch bội và đa bội là gì?

Câu 1:

Đột biến lệch bội và đa bội là gì?

Lời giải:

-Đột biến lệch bội là những biến đổi về số lượng NST xảy ra ở một hay một số cặp NST tương đồng. Các dạng: thể không (2n – 2), thể một (2n – 1), thể ba (2n + 1), thể bốn (2n + 2) …

-Đột biến đa bội là 1 dạng đột biến số lượng NST, trong đó tế bào đột biến chứa nhiều hơn hai lần số đơn bội NST (3n, 4n, 5n …)