Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Đột biến gen là gì? Có những dạng đột biến điểm nào?

Câu 1:

Đột biến gen là gì? Có những dạng đột biến điểm nào?

Lời giải:

-Đột biến gen là: những biến đổi trong cấu trúc của gen, có liên quan đến một hoặc một số cặp nuclêôtit.

-Các dạng đột biến điểm:

   Đột biến thay thế một cặp nuclêôtit

   Đột biến thêm một cặp nuclêôtit

   Đột biến mất một cặp nuclêôtit