Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Di truyền Y học tư vấn là gì? Trình bày nhiệm vụ của Di truyền Y học tư vấn.

Câu 1:

Di truyền Y học tư vấn là gì? Trình bày nhiệm vụ của Di truyền Y học tư vấn.

Lời giải:

-Di truyền học tư vấn là một lĩnh vực chẩn đoán di truyền học được hình thành trên cơ sở những thành tựu về di truyền người và di truyền y học.

-Di truyền học tư vấn có nhiệm vụ chẩn đoán, cùng cấp thông tin về khả năng mắc các loại bệnh di truyền ở đời con của các gia đình đã có bệnh này, từ đó cho lời khuyên trong việc kết hôn, sinh đẻ, đề phòng và hạn chế hậu quả xấu ở đời sau.