Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm

Hãy chọn một phương án trả lời đúng trong các câu sau đây:

Câu hỏi 1:

Cơ quan tương đồng có ý nghĩa gì trong tiến hóa?

A.Phản ánh chức năng quy định cấu tạo.

B.Phản ánh sự tiến hóa phân li.

C.Phản ánh sự tiến hóa đồng quy.

D.Phản ánh nguồn gốc chung.

Câu hỏi 2:

Sự giống nhau trong phát triển phôi của các loài thuộc các nhóm phân loại khác nhau phản ánh

A.nguồn gốc chung của sinh vật.

B.sự tiến hóa phân li.

C.mức độ quan hệ giữa các nhóm loài.

D.quan hệ giữa phát triển cá thể và phát triển loài.

Câu hỏi 3:

Đặc điểm nổi bật của động, thực vật ở đảo lục địa là gì?

A.Có sự du nhập các loài từ các nơi khác đến.

B.Giống với hệ động, thực vật ở vùng lục địa lân cận.

C.Có những loài đặc hữu.

D.Cả B và C.

Câu hỏi 4:

Đóng góp quan trọng của học thuyết Đacuyn là

A.đề xuất biến dị cá thể có vai trò quan trọng cho tiến hóa.

B.đưa ra thuyết chọc lọc.

C.giải thích nguồn gốc chung các loài.

D.giải thích được sự hình thành đặc điểm thích nghi.

Câu hỏi 5:

Đóng góp chủ yếu của thuyết tiến hóa tổng hợp là

A.giải thích được tính đa dạng và thích nghi của sinh giới.

B.tổng hợp các bằng chứng tiến hóa từ nhiều lĩnh vực.

C.làm sáng tỏ cơ chế tiến hóa nhỏ.

D.xây dựng cơ sở lí thuyết tiến hóa lớn.

Câu hỏi 6:

Theo thuyết tiến hóa hiện đại, đơn vị tiến hóa cơ sở ở những loài giao phối là

A.cá thể.

B.quần thể.

C.nòi địa lí và nòi sinh thái.

D.loài

Câu hỏi 7:

Các nhân tố có vai trò cung cấp nguyên liệu cho quá trình tiến hóa là

A.quá trình giao phối và chọn lọc tự nhiên.

B.quá trình đột biến và các cơ chế cách li.

C.quá trình đột biến và biến động di truyền.

D.quá trình đột biến và quá trình giao phối.

Câu hỏi 8:

Nhân tố tiến hóa có vai trò định hướng cho quá trình tiến hóa nhỏ là

A.quá trình đột biến.

B.biến động di truyền.

C.chọn lọc tự nhiên.

D.các cơ chế cách li.

Câu hỏi 9:

Mối quan hệ sinh học tạo cho cả hai loài đều cùng có lợi là

A.quan hệ hội sinh.

B.quan hệ hợp tác.

C.quan hệ cộng sinh.

D.cả B và C.

Câu hỏi 10:

Kích thước quần thể thể hiện ở

A.mật độ.

B.tỉ lệ đực/cái.

C.mức sinh sản và mức tử vong.

D.cấu trúc tuổi.

Lời giải:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Đáp án B C B B C B D C D C