Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm

Hãy chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong các câu sau:

Câu hỏi 1:

Trong kĩ thuật di truyền, đối tượng thường được sử dụng làm “ nhà máy” sản xuất các sản phẩm sinh học là

A.tế bào động vật.

B.tế bào thực vật.

C.vi khuẩn E. coli.

D.tế bào người.

Câu hỏi 2:

Tỉ lệ phân tính 1 : 1 ở F1 và F2 diễn ra ở những phương thức di truyền nào?

A.Di truyền của các gen trên NST thường và các gen trong tế bào chất.

B.Di truyền tế bào chất và ảnh hưởng của giới tính.

C.Di truyền liên kết giới tính và ảnh hưởng của giới tính.

D.Di tryền liên kết giới tính và tế bào chất.

Câu hỏi 3:

Với 2 gen alen A và a, bắt đầu bằng 1 cá thể có kiểu gen Aa. Ở thế hệ tự thụ thứ n, kết quả sẽ là

A.AA = aa = (1 – (1/2)n)/2; Aa = (1/2)n

B.AA = aa = (1 – (1/4)n)/2; Aa = (1/4)n

C.AA = aa = (1 – (1/8)n)/2; Aa = (1/8)n

D.AA = aa = (1 – (1/16)n)/2; Aa = (1/16)n

Câu hỏi 4:

Vì sao thể đa bội ở động vật thường hiếm gặp?

A.Vì quá trình nguyên phân luôn diễn ra bình thường.

B.Vì quá trình giảm phân luôn diễn ra bình thường.

C.Vì quá trình thụ tinh luôn diễn ra giữa các giao tử bình thường.

D.Vì cơ chế xác định giới tính bị rối loạn, ảnh hưởng tới quá trình sinh sản.

Câu hỏi 5:

Mã di truyền trên mARN được đọc theo

A.một chiều từ 3’ đến 5’.

B.một chiều từ 5’ đến 3’.

C.hai chiều tùy theo vị trí của enzim.

D.ngược chiều di chuyển của ribôxôm trên mARN.

Câu hỏi 6:

Đột biến ở vị trí nào trong gen làm cho quá trình dịch mã không thực hiện được?

A.Đột biến ở mã kết thúc.

B.Đột biến ở bộ ba giáp mã kết thúc.

C.Đột biến ở bộ ba ở giữa gen.

D.Đột biến ở mã mở đầu.

Câu hỏi 7:

Người ta vận dụng dạng đột biến nào đẻ loại bỏ những gen có hại?

A.Đảo đoạn.

B.Chuyển đoạn tương hỗ và không tương hỗ.

C.Thêm đoạn.

D.Mất đoạn.

Câu hỏi 8:

Trong quá trình nhân đôi ADN, enzim ADN pôlimeraza di chuyển trên mỗi mạch khuôn của ADN

A.một cách ngẫu nhiên.

B.luôn theo chiều từ 3’ đến 5’

C.theo chiều từ 5’ đến 3’ trên mạch này và 3’ đến 5’ trên mạch kia.

D.luôn theo chiều từ 5’ đến 3’.

Lời giải:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8

Đáp án C C A D B D D B