Sách Giải Bài Tập và SGK

Bài tập trắc nghiệm

Bài tập trắc nghiệm:

Hãy chọn phương án trả lời đúng hoặc đúng nhất trong các câu sau:

Câu hỏi 1:

Ở đậu Hà Lan, hạt vàng trội hoàn toàn so với hạt xanh. Cho giao phấn giữa cây hạt vàng thuần chủng với cây hạt xanh được F1. Cho cây F1 tự thụ phấn thì tỉ lệ kiểu hình ở cây F2 như thế nào?

A.7 hạt vàng : 4 hạt xanh

B.3 hạt vàng : 1 hạt xanh

C.1 hạt vàng : 1 hạt xanh

D.5 hạt vàng : 3 hạt xanh

Câu hỏi 2:

Quy luật phân li có ý nghĩa thực tiễn gì?

A.Xác định được các dòng thuần.

B.Cho thấy sự phân li của tính trạng ở các thế hệ lai.

C.Xác định được tính trạng trội, lặn để ứng dụng vào chọn giống.

D.Xác định được phương thức di truyền của tính trạng.

Câu hỏi 3:

Tần số hoán vị gen (tái tổ hợp gen) được xác định bằng

A.tổng tỉ lệ của hai loại giao tử mang gen hoán vị và không hoán vị.

B.tổng tỉ lệ các giao tử mang gen hoán vị.

C.tổng tỉ lệ các kiểu hình giống P.

D.tổng tỉ lệ các kiểu hình khác P.

Câu hỏi 4:

Hoán vị gen có hiệu quả đối với kiểu gen nào?

A.Các gen liên kết ở trạng thái dị hợp về một cặp gen.

B.Các gen liên kết ở trạng thái đồng hợp lặn.

C.Các gen liên kết ở trạng thái dị hợp về hai cặp gen.

D.Các gen liên kết ở trạng thái đồng hợp trội.

Câu hỏi 5:

Việc lập bản đồ di truyền NST có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

A.Tránh khỏi sự mày mò trong việc chọn cặp lai.

B.Giúp cho việc hiểu biết khái quát về các nhóm gen liên kết.

C.Giúp cho việc hiểu biết khái quát về các tính trạng của loài.

D.Có được hoạch định chọn lọc các tính trạng có lợi.

Câu hỏi 6:

Hoán vị gen có ý nghĩa gì trong thực tiễn?

A.Tổ hợp các gen có lợi về cùng NST.

B.Tạo được nhiều tổ hợp gen độc lập.

C.Làm giảm số kiểu hình trong quần thể.

D.Làm giảm nguồn biến dị tổ hợp.

Câu hỏi 7:

Sự di truyền chéo của tính trạng liên kết giới tính rõ nhất là

A.tính trạng của bà nội truyền cho cháu trai.

B.tính trạng của ông ngoại truyền cho cháu trai.

C.tính trạng của bố truyền cho con gái, còn tính trạng của mẹ truyền cho con trai.

D.tính trạng của ông nội truyền cho cháu trai.

Câu hỏi 8:

Sự di truyền kiểu hình liên kết giới tính như thế nào?

A.Sự phân bố tỉ lệ kiểu hình đều hoặc không đều ở hai giới tính.

B.Sự phân bố tỉ lệ kiểu hình luôn đồng đều ở hai giới tính.

C.Sự di truyền kiểu hình chỉ ở một giới tính.

D.Sự phân bố tỉ lệ kiểu hình luôn không đồng đều ở hai giới tính.

Câu hỏi 9:

Điều nào dưới đây là không đúng?

A.Di truyền tế bào chất được xem là di truyền theo dòng mẹ.

B.Mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.

C.Không phải mọi hiện tượng di truyền theo dòng mẹ đều là di truyền tế bào chất.

D.Di truyền tế bào chất không có sự phân tính ở các thế hệ sau.

Lời giải:

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Đáp án B C B C A A C A B