Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 8: Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập

Câu hỏi 8:

Nêu nội dung cơ bản của Tuyên ngôn độc lập (2 - 9 - 1945).

Trả lời:

- Khẳng định các quyền cơ bản của con người: quyền sống, quyền tự do, quyền mưu cầu hạnh phúc.

- Vạch trần tội ác của phát xít Nhật và thực dân Pháp.

- Tuyên bố với thế giới về nền độc lập của dân tộc và quyết tâm bảo vệ nền độc lập ấy.

Tuyên ngôn độc lập là một văn bản pháp lý khẳng định các quyền của con người cũng như dân tộc Việt Nam.