Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 5: Trong những năm 1932-1935, phong trào cách mạng nước ta

Câu hỏi 5:

Trong những năm 1932-1935, phong trào cách mạng nước ta được phục hồi như thế nào?

Trả lời:

Tháng 6/1932: Ban lãnh đạo Trung ương đã thảo ra Chương trình hành động của Đảng.

Cuối năm 1933, các tổ chức của Đảng dần dần được khôi phục và củng cố. Đầu năm 1934, Ban lãnh đạo Hải ngoại được thành lập. Cuối năm 1934-đầu năm 1935, các xứ ủy Bắc Kì, Trung Kì và Nam Kì được lập lại.