Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 5: Chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973 – 1991 như thế nào?

Câu hỏi 5:

Chính sách đối ngoại của Nhật Bản trong những năm 1973 – 1991 như thế nào?

Trả lời:

Nhật Bản đã bắt đầu đưa ra chính sách đối ngoại mới, thể hiện trong học thuyết Phucưđa (1977) và học thuyết Kaiphu(1991). Nội dung chủ yếu của các học thuyết trên là tăng cường quan hệ kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội với các nước Đông Nam Á và tổ chức ASEAN.