Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch

Câu hỏi 3:

Nêu nhiệm vụ và mục tiêu của từng kế hoạch Nhà nước 5 năm: 1986-1990, 1991-1995, 1996-2000.

Trả lời: