Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Nêu mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B.Clintơn.

Câu hỏi 3:

Nêu mục tiêu cơ bản của chiến lược “Cam kết và mở rộng” dưới thời Tổng thống B.Clintơn.

Trả lời:

- Bảo đảm an ninh của Mĩ với lực lượng quân sư mạnh, sẵn sàng chiến đấu.

- Tăng cường khôi phục và phát triển tính năng động và sức mạnh của nền kinh tế Mĩ.

- Sử dụng khẩu hiệu “thúc đẩy dân chủ” để can thiệp vào công việc nội bộ của nước khác.