Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Hãy lập bảng tóm tắt nguyên nhân, diễn biến, ý

Câu hỏi 3:

Hãy lập bảng tóm tắt nguyên nhân, diễn biến, ý nghĩa của khởi nghĩa Bắc Sơn, khởi nghĩa Nam Kì và binh biến Đô Lương.

Trả lời: