Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Hai nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa dân chủ Đức được hình thành như thế nào?

Câu hỏi 3:

Hai nhà nước Cộng hòa Liên bang Đức và Cộng hòa dân chủ Đức được hình thành như thế nào?

Trả lời:

•Trong hội nghị Pốtxđam: Mĩ, Liên Xô, Anh đã đưa ra các thoả thuận về việc phân chia các khu vực chiếm đóng nước Đức sau chiến tranh.

•Mỹ, Anh, Pháp đã tiến hành riêng rẽ việc hợp nhất các khu vực chiếm đóng ở Đức và lập ra nước Cộng hòa Liên bang Đức (9/1949).

•Được sự giúp đỡ của Liên Xô, các lực lượng dân chủ ở Đông Đức đã thành lập nước Cộng hòa dân chủ Đức (10/1949).

•Như vậy, nước Đức tại thời điểm này đã xuất hiện hai nhà nước với hai chế độ chính trị khác nhau.