Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 3: Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ

Câu hỏi 3:

Đảng và Chính phủ cách mạng đã thực hiện chủ trương, sách lược như thế nào đối với quân Trung Hoa Dân quốc và bọn phản cách mạng ở phía Bắc sau Cách mạng tháng Tám năm 1945?

Trả lời:

* Chủ trương:

 Tạm thời hòa hoãn, tránh xung đột với quân Trung Hoa Dân quốc.

*Sách lược:

- Nhường cho các đảng Việt Quốc, Việt Cách 70 ghế trong Quốc hội không qua bầu cử cùng 4 ghế bộ trưởng trong Chính phủ liên hiệp, Nguyễn Hải Thần giữ chức Phó Chủ tịch nước.

- Đảng Đông Dương tạm thời rút về hoạt động bí mật.

- Kiên quyết vạch trần âm mưu phá hoại của các thế lực tay sai.