Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2: Xu thế toàn cầu hóa được thể hiện trên những lĩnh vực nào?

Câu hỏi 2:

Xu thế toàn cầu hóa được thể hiện trên những lĩnh vực nào?

Trả lời:

•Kinh tế: tăng cường những ảnh hưởng, tác động lẫn nhau.

   + Sự phát triển nhanh chóng của quan hệ thương mại quốc tế.

   + Sự phát triển và tác động to lớn của các công ti xuyên quốc gia

   + Sự sáp nhập và hợp nhất các công ti thành những tập đoàn lớn.

   + Sự ra đời của các tổ chức liên kết kinh tế, thương mại, tài chính quốc tế và khu vực.

•Chính trị: Tất cả các nước đều có sự phụ thuộc lẫn nhau, tăng sự ảnh hưởng lẫn nhau.