Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 2-3: Nêu những thành sự kiện chính trong những năm 1946-1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập nhà nước này.

Câu hỏi 2:

Nêu những thành sự kiện chính trong những năm 1946-1949 dẫn tới việc thành lập nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa và ý nghĩa của sự thành lập nhà nước này.

Trả lời:

•Những sự kiện dẫn tới việc thành lập nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:

- Từ năm 1946-1949: Nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng Cộng sản.

   + 20/7/1946: Tưởng giới Thạch phát động cuộc chiến tranh chống Đảng Cộng sản Trung Quốc.

   + Sau giai đoạn phòng ngư tích cực, Quân giải phóng Trung Quốc chuyển sang phản công, lần lượt giải phóng các vùng do Quốc dân đảng kiểm soát.

   + 1/10/1949: nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập

•Ý nghĩa sự ra đời nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa:

   + Chấm dứt hơn 100 năm nô dịch và thống trị của đế quốc, xóa bỏ tàn dư phong kiến, đưa nước Trung Hoa bước vào kỉ nguyên độc lập, tự do và tiến lên chủ nghĩa xã hội.

   + Cổ vũ mạnh mẽ phong trào giải phóng dân tộc trên thế giới.

Câu hỏi 3:

Nêu nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc và những thành tựu chính mà Trung Quốc đã đạt được trong những năm 1978 – 2000).

Trả lời:

•Nội dung cơ bản của đường lối cải cách của Trung Quốc

- 12/1978: Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đề ra đường lối đổi mới.

- Đường lối này được nâng lên thành đường lối chung của Đại hội XII, XIII, với nội dung:

   + Lấy phát triển kinh tế làm trung tâm.

   + Tiến hành cải cách và mở cửa.

   + Xây dựng chủ nghĩa xã hội mang màu sắc Trung Quốc.

   + Xây dựng Trung Quốc thành quốc gia giảu mạnh, dân chủ, văn minh.