Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Phân tích những nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945 – 1973.

Câu hỏi 1:

Phân tích những nhân tố chủ yếu thúc đẩy kinh tế Mĩ phát triển nhanh trong giai đoạn 1945 – 1973.

Trả lời:

- Lãnh thổ Mĩ rộng lớn, tài nguyên thiên nhiên phong phú, nguồn nhân lực dồi dào, trình độ kỹ thuật cao.

- Mĩ lợi dụng chiến tranh để làm giàu.

- Áp dụng thành công thành tựu của cuộc cách mạng khoa học-kĩ thuật hiện đại.

- Các tổ hợp công nghiệp - quân sự, các tập đoàn tư bản Mĩ có sức cạnh tranh lớn, hoạt động hiệu quả cả trong và ngoài nước.

- Vai trò điều tiết của nhà nước.