Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1: Hãy nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945).

Câu hỏi 1:

Hãy nêu những quyết định quan trọng của Hội nghị Ianta (2-1945).

Trả lời:

- Thống nhất mục tiêu chung là tiêu diệt tận gốc chủ nghĩa phát xít Đức và chủ nghĩa quân phiệt Nhật Bản.

- Thành lập tổ chức Liên hợp quốc nhằm duy trì hòa bình, an ninh thế giới.

- Thỏa thuận về việc đóng quân tại các nước nhằm giải giáp quân đội phát xít, phân chia phạm vi ảnh hưởng ở châu Âu, châu Á.