Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1-3: Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975.

Câu hỏi 1:

Nêu các mốc chính của cuộc đấu tranh chống đế quốc ở Lào từ năm 1945 đến năm 1975.

Trả lời:

•23/8/1945: nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền.

•12/10/1945: Viêng Chăn khởi nghĩa thắng lợi, chính phủ Lào ra mắt và tuyên bố nền độc lập.

•3/1946: Pháp quay trở lại xâm lược Lào.

•7/1954: Hiệp định Giơ ne vơ được kí kết, công nhận nền độc lập Lào.

•Mĩ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Lào, Đảng Nhân dân Lào đã được thành lập.

•Năm 1975: nhân dân Lào nổi dậy giành chính quyền.

•2/12/1975: nước Cộng hòa Nhân dân Lào chính thức được thành lập.

Câu hỏi 2:

Hãy cho biết nội dung chính của các giai đoạn lịch sửa Campuchia từ năm 1945 đến năm 1993.

Trả lời:

•1945 – 1953: Kháng chiến chống Pháp.

•1954 – 1970: Thực hiện đường lối hoà bình trung lập.

•1970 – 1975: Kháng chiến chống Mĩ.

•Từ năm 1979: Nội chiến kéo dài giữa lực lượng của Đảng Nhân dân cách mạng với các phe phái đối lập.

•Ngày 23/10/1991, hiệp định về hòa bình của Campuchia được ký kết tại Pari.

•9/1993: Vương quốc Campuchia thành lập.

Câu hỏi 3:

Trình bày hoàn cảnh ra đời của tổ chức ASEAN và nội dung chính của Hiệp ước Bali (1976).

Trả lời:

•Hoàn cảnh ra đời: Khu vực và thế giới có nhiều chuyển biến to lớn

   + Thời kì các nước Đông Nam Á hầu hết giành được độc lập, bước vào thời kì phát triển kinh tế.

   + Các nước trong khu vực nhận thấy cần phải có sự liên kết, hợp tác để cùng phát triển.

   + Muốn hạn chế ảnh hưởng của các cường quốc bên ngoài đối với khu vực.

   + Trên thế giới xuất hiện nhiều tổ chức hợp tác như Liên minh châu Âu (EU),…

→ Ngày 8/8/1967: Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á được thành lập (với sự tham gia của 5 nước (Inđônêxia, Malaixia, Xingapo, Thái Lan, Philipin).

•Nội dung chính của Hiệp ước Bali (1976)

- Tôn trọng chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ.

- Không can thiệp vào công việc nội bộ của nhau.

- Không sử dụng vũ lực hoặc đe dọa bằng vũ lực đối với nhau.

- Giải quyết các tránh chấp bằng biện pháp hòa bình.

- Hợp tác phát triển có hiệu quả trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội.