Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu hỏi 1-2: Tại sao năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi”

Câu hỏi 1:

Tại sao năm 1960 được gọi là “Năm châu Phi”

Trả lời:

Vì năm 1960, 17 nước châu Phi được trao độc lập.

Câu hỏi 2:

Lập bảng thống kê các thắng lợi trong cuộc đấu tranh giành độc lập của nhân dân châu Phi từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trả lời:

Thời gianSự kiện1952- 1953 Thắng lợi của nhân dân Ai Cập 1952 Thắng lợi của nhân dân Libi1962 Thắng lợi nhân nhân Angiêri1956 Thắng lợi của của của nhân dân Tuynigi, Marốc, Xuđăng.1957 Thắng lợi của nhân dân Gana1958 Thắng lợi của nhân dân Ghinê