Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời

Câu 3:

Lập niên biểu những sự kiện tiêu biểu gắn với từng thời kỳ trong tiến trình lịch sử Việt Nam từ năm 1919 đến năm 2000.

Lời giải: