Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Phân tích những nguyên nhân chính dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

Câu 2:

Phân tích những nguyên nhân chính dẫn đến sự tan rã của chế độ xã hội ở Liên Xô và các nước Đông Âu.

Trả lời:

•Do đường lối lãnh đạo chủ quan , duy ý chí, cùng với cơ chế tập trung quan liêu bao cấp làm cho sản xuất trì trệ; thiếu công bằng và bất mãn trong quần chúng.

•Không bắt kịp bước phát triển của khoa học – kĩ thuật tiên tiến, dẫn tới tình trạn trì trệ, khủng hoảng về kinh tế - xã hội.

•Khi tiến hành cải tổ lại phạm phải những sai lầm trên nhiều mặt, làm cho khủng hoảng thêm trầm trọng.

•Sự chống phá của các thế lực thù địch ở trong và ngoài nước.