Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000.

Câu 2:

Lập niên biểu các sự kiện chính trong lịch sử Trung Quốc từ năm 1949 đến năm 2000.

Trả lời:

Thời gianSự kiện
1946-1949 Nội chiến giữa Quốc dân đảng và Đảng cộng sản.
1/10/1949 Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa được thành lập.
1953-1957 Thực hiện kế hoạch 5 năm đầu tiên
1959-1978 Thời kỳ kinh tế không ổn định, đất nước có nhiều biến động.
Từ năm 1978-2000 Tiến hành cải cách mở cửa và đạt được nhiều thành tựu.