Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Lập bảng niên biểu các sự kiện lịch sử lớn của ta

Câu 2:

Lập bảng niên biểu các sự kiện lịch sử lớn của ta trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau chiến dịch Biên giới Thu - Đông năm 1950 đến khi kết thúc cuộc kháng chiến (7 - 1954)

Lời giải: