Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy trình bày những thành tựu và khó khăn về kinh tế - xã hội của các nước Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Câu 2:

Hãy trình bày những thành tựu và khó khăn về kinh tế - xã hội của các nước Mĩ Latinh từ sau Chiến tranh thế giới thứ hai.

Trả lời:

•Thành tựu;

   + Một số nước đã trở thành nước công nghiệp mới (NICs).

   + Trong thập kỉ 50-70 của thế kỉ XX, tỉ lệ tăng trưởng kinh tế quốc dân bình quân của các nước Mĩ Latinh là 5,5%. GDP năm 1960 là 69,4 tỉ USD đến năm 1979 tăng lên 599,3 tỉ USD.

•Khó khăn:

   + Sự suy thoái nặng nề về kinh tế.

   + Lạm phát tăng nhanh, khủng hoảng trầm trọng.

   + Nợ nước ngoài chồng chất.

   + Biến động về chính trị.