Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930-1931. Lời giải:

Câu 2:

Hãy nêu nhận xét về phong trào cách mạng 1930-1931.

Lời giải:

Xô Viết Nghệ-Tĩnh mặc dù chỉ tồn tại được 4-5 tháng, nhưng đây là nguồn cổ vũ mạnh mẽ quần chúng nhân dân trong cả nước. Thể hiện nang lực lãnh đạo của Đảng cũng như tinh thần đấu tranh của các tầng lớp nhân dân.