Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế và xã

Câu 1:

Nêu ý nghĩa của những thành tựu về kinh tế và xã hội của nước ta trong 15 năm(1986-2000) thực hiện đường lối đổi mới.

Lời giải:

- Khẳng định sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

- Góp phần làm thay đổi bộ mặt đất nước.

- Cải thiện đời sống nhân dân.

- Tăng niềm tin của nhân dân dưới sựu lãnh đạo của Đảng.