Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.

Câu 1:

Lập niên biểu về thời gian tuyên bố độc lập của các quốc gia ở Đông Nam Á.

Trả lời:

Thời gianSự kiện
17/8/1945 Indonexia tuyên bố độc lập
8/1945 Nhân dân Việt Nam tiến hành Tổng khởi nghĩa.
8/1945 Nhân dân các bộ tộc Lào nổi dậy.
1946 Philippin tuyên bố độc lập
1948 Miến Điện tuyên bố độc lập
8/1957 Mã Lai tuyên bố độc lập
6/1959 Xingapo tuyên bố quyền tự trị của mình.