Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta

Câu 1:

Lập niên biểu những thắng lợi tiêu biểu của quân dân ta trên các mặt trận quân sự, chính trị - ngoại giao, kinh tế - tài chính trong kháng chiến chống thực dân Pháp từ sau Thu - Đông 1950 đến trước đông - xuân 1953 - 1954.

Lời giải: