Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến

Câu 1:

Hãy lập bảng hệ thống những thắng lợi có ý nghĩa chiến lược của quân dân ta ở hai miền Nam - Bắc trên các mặt trận quân sự, chính trị, ngoại giao trong kháng chiến chống Mỹ, cứu nước (1954 - 1975).

Lời giải: