Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 1: Hãy giải thích thế nào khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp?

Câu 1:

Hãy giải thích thế nào khoa học đã trở thành một lực lượng sản xuất trực tiếp?

Trả lời:

•Mọi phát minh kĩ thuật đều bắt nguồn từ nghiên cứu khoa học, khoa học gắn liền với kĩ thuật, khoa học mở đường cho kĩ thuật.

•Đến lượt mình, kĩ thuật lại đi trước mở đường cho sản xuất. Khoa học đã tham gia trực tiếp vào sản xuất, đã trở thành nguồn gốc chính của những tiến bộ kĩ thuật và công nghệ.