Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 2: Nêu đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung.

Câu 2:

Nêu đặc điểm của dải đồng bằng ven biển miền Trung.

Lời giải:

  - Dải đồng bằng ven biển miền Trung có diện tích khoảng 15 nghìn , đất ở đây thường nghèo, nhiều cát, ít phù sa sông.

  - Đồng bằng phân nhiều hẹp ngang và bị chia cắt thành nhiều đồng bằng nhỏ.Chỉ một số đồng bằng được mở rộng ở các cửa sông lớn như đồng bằng Thanh Hóa của hệ thống sông Mã, sông Chu, đồng bằng Nghệ An (sông Cả), đồng bằng Quảng Nam (sông Thu Bồn) và đồng bằng Tuy Hòa (sông Đà Rằng).

  - Ở nhiều đồng bằng thường có sự phân chia làm ba dải: giáp biển là cồn cát, đầm phá; giữa là vùng thấp trũng; dải trong cùng đã được bồi tụ thành đồng bằng.