Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 9: Đánh dấu x vào ô trống, ý đúng trong những phương án dưới đây. Lời giải: +)Nhật tấn

Câu 9:

Đánh dấu x vào ô trống, ý đúng trong những phương án dưới đây.

Lời giải:

+)Nhật tấn công Lạng Sơn vào thời gian nào?

Ngày 22-9-1938
Ngày 22-9-1939
Ngày 22-9-1940
Ngày 22-9-1941
+)Vào ngày 27-9-1940, diễn ra cuộc khởi nghĩa vũ trang nào?

Nhật đảo chính Pháp
Khởi nghĩa Bắc Sơn
Khởi nghĩa Nam Kì
Nhật tấn công Lạng Sơn
+)Tại Việt Nam, Pháp đầu hàng Nhật vào thời gian nào?

Tháng 9-1941
Tháng 9-1940
Tháng 9-1943
X Ngày 9-3-1945
+)Từ cuộc khởi nghĩa Bắc Sơn đã hình thành lực lượng vũ trang nào?

Đội du kích Ba Tơ
X Đội du kích Bắc Sơn
Cứu quốc quân
Việt Nam Tuyên truyền giải phóng quân
+)Khu giải phóng Việt Bắc ra đời vào thời gian nào?

Tháng 12-1944
Tháng 5-1945
X Tháng 6-1945
Tháng 7-1945
+)Ngày 13-8-1945, Trung ương Đảng và Tổng bộ Việt Minh đã quyết định

Đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng đầu
Quyết định khởi nghĩa tại Hà Nội
X Thành lập Ủy ban Khởi nghĩa toàn quốc
Thống nhất hai lực lượng vũ trang thành Việt Nam Giải phóng quân
+)Tỉnh lị giành được chính quyền đầu tiên trong Cách mạng tháng Tám là

Hải Dương, Bắc Giang
Hà Tĩnh, Quảng Bình
Bắc Ninh, Hải Phòng
X Bắc Giang, Hải Dương, Hà Tĩnh, Quảng Nam