Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Hãy điền một cách khái quát nội dung lịch sử Trung Quốc ứng với mốc thời gian vào

Câu 5:

Hãy điền một cách khái quát nội dung lịch sử Trung Quốc ứng với mốc thời gian vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Lời giải:

Thời gianNội dung chính sự kiện
1945-1949

- Nội chiến giữa Đảng Cộng sản và Quốc dân đảng.

- 10-1949,Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ra đời

1949-1959

- Tiến hành công cuộc khôi phục kinh tế-xã hội.

- 1953 – 1957, thực hiện thắng lợi kế hoạch 5 năm đầu tiên.

1959-1978

- Lâm vào tình trạng không ổn định về kinh tế, chính trị, xã hội.

+ Thực hiện đường lối “Ba ngọn cờ hồng”.

+ THực hiện “Đại cách mạng văn hóa vô sản (1966-1976) để lại nhiều hậu quả nghiêm trọng.

1978-2000 - Thực hiện đường lối cải cách, mở cửa. Bước đầu đạt được những thành tựu lớn