Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy điền mục đích và những kết quả cải tổ ở

Câu 5:

Dựa vào nội dung trong SGK, em hãy điền mục đích và những kết quả cải tổ ở Liên Xô giai đoạn 1985-1991 vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Lời giải:

Nội dungMục đích cải tổKết quả cải tổ
Mục đích chung Tập chung vào “cải cách kinh tế triệt để”, tiếp theo là cải cách hệ thống chính trị và đổi mới tư tưởngTình hình không được cải thiện, Xô viết lâm vào khủng hoảng toàn diện
Kinh tế Cải cách kinh tế triệt đểKinh tế rối loạn, thu nhập quốc dân giảm
Chính trị Cải cách hệ thống chính trịTình hình chính trị rối ren
Xã hội Đổi mới tư tưởngSự bất bình của nhân dân ngày càng sâu sắc