Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Dựa vào nội dung SGK, hãy hoàn thành bảng sau. Lời giải: Nội dung sự kiện Thời gian

Câu 5:

Dựa vào nội dung SGK, hãy hoàn thành bảng sau.

Lời giải:

Nội dung sự kiện Thời gian
Cộng sản đoàn ra đời Tháng 2-1925
Hội Việt Nam Cách mạng thanh niên thành lập Tháng 6-1925
Báo Thanh niên ra số đầu tiên Ngày 21-6-1925
Tác phẩm “Đường Kách mệnh” được xuất bản Năm 1927
Phong trào “vô sản hóa” Năm 1928
Tân Việt Cách mạng đảng thành lập Ngày 14-7-1928