Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 5: Dựa vào hình 63 trong SGK vào nội dung bài học, em hãy: a. Khoanh tròn chữ in

Câu 5:

Dựa vào hình 63 trong SGK vào nội dung bài học, em hãy:

a. Khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng về Lý do chủ yếu Đảng ta họp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ III (9-1960)

Lời giải:

X A. Miền Bắc hoàn thành thắng lợi các kế hoạch kinh tế xã hội cần phải tiến lên xây dựng CNXH
X B. “Đồng khởi ở miền Nam thắng lợi, cách mạng miền Nam chuyên từ thế giữ gìn lực lượng sang thế tiến công
C. Lúc này Đảng ta đồng thời lãnh đạo nhân dân hai miền Nam, Bắc thực hiện 2 nhiệm vụ cách mạng khác nhau
D. cần tăng cường sự lãnh đạo của Đảng để đáp ứng yêu cầu của cách mạng
b. Giải thích vì sao nói đây là Đại hội “Xây dựng CNXH ở miền Bắc và đấu tranh thống nhất nước nhà”

Lời giải:

Vì:

- Đại hội đề ra nhiệm vụ chiến lược của cách mạng cả nước và nhiệm vụ của cách mạng từng miền:

+ Miền Bắc: Đẩy mạnh cách mạng xã hội chủ nghĩa.

+ Miền Nam: Hoàn thành cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân.

- Chỉ rõ vị trí, vai trò của cách mạng từng miền và mối quan hệ giữa cách mạng hai miền:

+ Cách mạng xã hội chủ nghĩa ở miền Bắc có vại trò quyết định nhất đối với sự phát triển của cách mạng cả nước.

+ Cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân ở miền Nam có vai trò quyết định trực tiếp đối với sự phát nghiệp giải phóng miền Nam.

+ cách mạng hai miền có mối quan hệ mật thiết, gắn bó, tác động lẫn nhau nhằm hoàn thành cuộc cách mạng dân tộc dân chủ nhân dân trong cả nước, thực hiện hòa bình, thống nhất đất nước.