Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Quan sát hình 17 trong SGK và dựa vào kiến thức bản thân, em hãy: a. Cho biết

Câu 4:

Quan sát hình 17 trong SGK và dựa vào kiến thức bản thân, em hãy:

a. Cho biết tên, tuổi, năm sinh đầy đủ của ông?

Lời giải:

- Phiđen Cátxtơrô (1927-2016)

b. Cho biết sự kiện nào mà ông thực hiện đã mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang chống chế độ độc tài Batixta?

Lời giải:

- Sự kiện: Ngày 26-7-1953, Phiđen Cátxtơrô chỉ huy 135 thanh niên yêu nước tấn công vào trại lính Môncađa đã mở đầu cuộc đấu tranh vũ trang chống chế độ độc tài Batixta.

c. Bức ảnh thể hiện cách mạng Cuba ở giai đoạn nào?

Lời giải:

- Thể hiện cách mạng Cuba giai đoạn chống chế độ độc tài Batixta (1953-1959).