Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong các phương án dưới đây: Lời giải: +)Sau

Câu 4:

Hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý đúng trong các phương án dưới đây:

Lời giải:

+)Sau Chiến tranh thế giới thứ hai quân đội Đồng minh vào nước ta gồm

A. quân Anh, Mĩ
B. quân Pháp, Trung Hoa Dân quốc
X C. quân Anh, Trung Hoa Dân quốc
D. quân Liên Xô, Trung Hoa Dân quốc
+)Quân Trung Hoa Dân quốc vào nước ta nhằm mục đích

A. tước khí giới quân Nhật
B. giúp đỡ chính quyền cách mạng nước ta
C. đánh đuổi quân Pháp
X D. cướp chính quyền của ta
+)Tình hình tài chính nước ta sau Cách mạng tháng Tám là

A. bước đầu được xây dựng
X B. trống rỗng
C. phát triển
D. lệ thuộc vào Nhật – Pháp
+)Di sản văn hóa do chế độ thực dân phong kiến để lại ở nước ta sau Cách mạng tháng Tám là

A. đậm đà bản sắc dân tộc
B. hiện đại theo kiểu phương Tây
C. mang nặng tư tưởng phản động của phát xít Nhật
D. hơn 90% dân số không biết chữ
+)Cuộc bầu cử Quốc hội diễn ra vào thời gian nào?

A. Ngày 3-9-1945
B. Ngày 2-9-1946
X C. Ngày 6-1-1946
D. Ngày 2-9-1947
+)Sau bầu cử Quốc hội, các địa phương đã làm gì để xây dựng chính quyền cách mạng?

A. Thành lập quân đội ở các địa phương
X B. Bầu cử Hội đồng nhân dân các cấp, lập ủy ban hành chính các cấp
C. Thành lập các Xô viết
D. Thành lập Tòa án
+)Hưởng ứng lời kêu gọi của Chủ tịch Hồ Chí Minh về giải quyết nạn đói, nhân dân cả nước đã

A. tăng gia sản xuất
B. thực hành tiết kiệm
C. nhường cơm sẻ áo
X D. tổ chức hũ gạo cứu đói
+)Thực dân Pháp đánh úp trụ sở Ủy ban Nhân dân Nam Bộ vào thời gian nào?

A. Ngày 2-9-1945
B. Ngày 3-9-1945
X C. Đêm 22 rạng sáng 23-9-1945
D. Ngày 5-10-1945
+) Trước cuộc xâm lược trở lại của thực dân Pháp ở Nam Bộ, Đảng và Chính phủ ta đã có những sách lược như thế nào?

X A. Quyết tâm kháng chiến, huy động lực lượng cả nước chi viện cho Nam Bộ
B. Đàm phán với Pháp
C. Nhờ vào sự giúp đỡ của bên ngoài
D. Đầu hàng thực dân Pháp
+)Tại kì họp đầu tiên (2-3-1946), Quốc hội khóa I đã có những biện pháp

A. giải quyết trước mắt nạn đói
X B. thành lập Chính phủ mới
C. xây dựng quân đội quốc gia Việt Nam
D. thông qua Hiến pháp