Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 4: Dựa vào nội dung bài học,em hãy hoàn thành bảng dưới đây để thấy được chủ trương của

Câu 4:

Dựa vào nội dung bài học,em hãy hoàn thành bảng dưới đây để thấy được chủ trương của Đảng ta trong việc đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện từ sau chiến thắng Việt Bắc thu – đông 1947.

Lời giải:

Mặt trậnNội dung chủ trương
Chính trị

+ Củng cố chính quyền dân chủ nhân dân.

+ Tổ chức bầu cử Hội đồng nhân dân và Ủy ban kháng chiến hành chính các cấp.

+ 6-1949, Thống nhất Mặt trận Việt Minh và Hội Liên Việt thành mặt trận Liên Việt.

Kinh tế Thực hiện các chính sách có lợi: giảm tô, xóa nợ, chia lại ruộng đất công, tạm cấp ruộng đất vắng chủ.
Quân sự

+ Xây dựng nhiều cơ sở kháng chiến.

+ Phát triển chiến tranh du kích.

Văn hóa

+ Chủ trương cải cách giáo dục phổ thông.

+ Xây dựng lại hệ thống các trường đại học và trung học chuyên nghiệp.