Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Quan sát hình 30 trong SGK kết hợp nội dung bài học, em hãy: a. Ghi tên cho

Câu 3:

Quan sát hình 30 trong SGK kết hợp nội dung bài học, em hãy:

a. Ghi tên cho bức ảnh bên vào chỗ chấm (…)

Lời giải:

b. Cho biết những công lao của Nguyễn Ái Quốc đối với việc thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam?

Lời giải:

- Tìm ra con đường cứu nước đúng đắn cho dân tộc.

- Góp phần truyền bá chủ nghĩa Mác – Lênin.

- Chuẩn bị về tư tưởng, chính trị và tổ chức cho sự thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Trực tiếp triệu tập, chủ trì hội nghị hợp nhất Đảng, sáng lập ra Đảng Cộng sản Việt Nam.

- Thông qua cương lĩnh giải phóng dân tộc đặt cơ sở cho đường lối cách mạng Việt Nam về sau.