Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Hãy nối mốc thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho đúng.

Câu 3:

Hãy nối mốc thời gian ở cột bên trái với sự kiện ở cột bên phải cho đúng.

Lời giải: