Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý trả lời đúng về ý nghĩa quan trọng nhất

Câu 3:

Em hãy khoanh tròn chữ in hoa, trước ý trả lời đúng về ý nghĩa quan trọng nhất của Chiến thắng Việt Bắc thu đông 1947.

Lời giải:

A. Chứng tỏ sự trưởng thành của quân đội ta
B. Là cuộc phản công lớn đầu tiên của quân dân ta giành thắng lợi
C. chứng tỏ khả năng quân ta có thể đẩy lùi những cuộc tiến công quân sự lớn của địch
X D. đánh bại hoàn toàn chiến lược “đánh nhanh, thắng nhanh” của địch buộc chúng phải chuyển sáng đánh lâu dài với ta, đưa cuộc kháng chiến bước qua giai đoạn mới