Sách Giải Bài Tập và SGK

Câu 3: Em hãy điền tên các giai đoạn cách mạng của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu

Câu 3:

Em hãy điền tên các giai đoạn cách mạng của các nước dân chủ nhân dân Đông Âu và đặc điểm chính của mỗi giai đoạn cách mạng này vào chỗ chấm (…) trong bảng dưới đây.

Lời giải:

Thời gianGiai đoạn cách mạngĐặc điểm chính của giai đoạn
1945-1950 Dân chủ nhân dân

Các nước dân chủ nhân dân tiến hành cải cách ruộng đất, xóa bỏ chế độ chiếm hữu ruộng đất của địa chủ, quốc hữu hóa các xí nghiệp lớn của tư bản trong và ngoài nước, ban hành các quyền tự do dân chủ, cải thiện và nâng cao đời sông nhân dân.

Chính quyền nhân dân được củng cố, vai trò lãnh đạo của đảng cộng sản ngày càng được khẳng định.

1950-1975 Xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội

Thực hiện nhiều kế hoạch 5 năm nhằm xây dựng cơ sở vật chất – kĩ thuật của chủ nghĩa xã hội trong tình hình khó khăn phức tạp.

Với sự giúp đỡ của Liên Xô các nước Đông Âu dã giành được nhiều thành tựu to lớn.